Klauzula dostępności

                                    DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności 
Miejskie Przedszkole nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.jedyneczka.eprzedszkola.pl
Data publikacji strony internetowej: 20.02.2012 r. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.06.2020 r. 
 
Status zgodności pod względem ustawy: 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . 
Oświadczenie sporządzono dnia: 01.04.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest : W. Tobolska e-mail.: przedszk.1@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 
(23) 672-46-96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .
 
Dostępność architektoniczna
• Miejskie Przedszkole nr 1 mieści się przy ul.Nadfosnej 12. 
• Do budynku prowadzą 4 wejścia.
• Wejście rozmieszczone są z każdej strony budynku. 
• W budynku są schody.
• W budynku nie ma windy osobowej. 
• Nie ma miejsc parkingowych. 
• Nie ma możliwoci wejścia z psami. 
• Pracownicy nie posiadają wiedzy o język migowym i nie mają umiejętności porozumiewania się w tym języku. 
• Strona internetowa spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
• Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa
• Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca

.