Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów
Menu
Strona głowna  /  Dla Rodziców...
Dla Rodziców...

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


 


 


 


 


 


 

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców z naszego Przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ziemia krzyczy spod śmieci – RATUJCIE MNIE DZIECI!”

 

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest Miejskie Przedszkole nr 1 w Ciechanowie.

 

 1. Cele konkursu

 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody;

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;

 • Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka;

 • Promowanie ekologicznego stylu życia;

 • Przestrzeganie zasad ochrony przyrody;

 • Edukacja dzieci w zakresie ekologii:

 • Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci;

 • Doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej.

 1. Zasady konkursu

  1. Czas trwania konkursu: od 15.03.2021r. do 09.04.2021r.

  2. Uczestnicy:

 Dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie (maksymalnie 4 prace z każdej grupy)

  1. Wymagania techniczne:

a. Samodzielna twórczość plastyczna dziecka,

b. Technika dowolna,

c. Format pracy: A3 lub A4 płaska lub przestrzenna.

  1. Metryczka:

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko dziecka – autora pracy,

 • wiek dziecka – autora pracy,

 • grupę, do której uczęszcza dziecko – autor pracy,

 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

  1. Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem,

 • oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,

 • estetyka i staranność wykonania.

  1. Komisja konkursowa:

Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola.

  1. Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody dla uczestników z każdej grupy przedszkolnej.

  1. Termin składania prac:

Prosimy składać pracę u nauczycieli prowadzących poszczególne grupy do dnia: 09.04.2021r.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia: 15.04.2021r.

Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

  1. Wystawa na korytarzu przedszkola:

Po zakończeniu konkursu przewiduje się wystawę prac wszystkich uczestników. Wystawa zorganizowana zostanie na korytarzu przedszkola.

  1. Uwagi końcowe:

 • Maksymalnie 4 prace z każdej grupy,

 • Prace pozostają do dyspozycji organizatorów,

 • Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola,

 • Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej przedszkola,

 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają mgr Ewelina Adamczyk i mgr Joanna Wilk (nauczycielki grupy VI „Motylki”)


 

 
 
Etapy rozwoju mowy dziecka
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/etapy-rozwoju-mowy.odt
 
Rozwój dzieci w poszczególnym wieku
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/rozwoj-dzieci.odt
 
Dekalog Rodzica
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/dekalog-rodzica.docx
 
LINKI DO CIEKAWYCH STRON DLA RODZICÓW:
-   www.bajki- zasypianki.pl 
-   www.przedszkolak.pl
-   www.superkid.pl

LINKI DO CIEKAWYCH STRON DLA DZIECI:

-   www.miastodzieci.pl
-   www.dzieci.wp.pl
-   www.matematykadladzieci.pl
-   www.kolorowanki-dla-dzieci.pl
 
"Jedzmy zdrowo i kolorowo"
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/jedzmy-zdrowo-i-kolorowo.odt
 
"Dlaczego przedszkole jest potrzebne Twojemu dziecku"
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/dlaczego-przedszkole-jest-potrzebne-twojemu-dziecku.odt
 
 INNE W DOMU INNE W PRZEDSZKOLU?
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Rodzice mają prawo do:
Wyrażenia i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, znajomości zadań wynikających z realizacji programu rozwoju przedszkola i innych aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w przedszkolu,
Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, wyrażenia opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),
Otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami,
Wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.
Zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,
Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych.
 
Rodzice mają obowiązek:
Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,
Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola,
Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta,
Odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola,
Informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola,
Zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu,
Znać i przestrzegać postanowienia statutu przedszkola,
Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków,
Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka,
Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne,
Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, objawy, emocje itd.),
Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
Bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie informacje o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
Informować telefonicznie lub osobiście nauczyciela przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
Dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu.

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-13