Dla Rodziców...

 

 
Etapy rozwoju mowy dziecka
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/etapy-rozwoju-mowy.odt
 
Rozwój dzieci w poszczególnym wieku
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/rozwoj-dzieci.odt
 
Dekalog Rodzica
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/dekalog-rodzica.docx
 
LINKI DO CIEKAWYCH STRON DLA RODZICÓW:
-   www.bajki- zasypianki.pl 
-   www.przedszkolak.pl
-   www.superkid.pl

LINKI DO CIEKAWYCH STRON DLA DZIECI:

-   www.miastodzieci.pl
-   www.dzieci.wp.pl
-   www.matematykadladzieci.pl
-   www.kolorowanki-dla-dzieci.pl
 
"Jedzmy zdrowo i kolorowo"
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/jedzmy-zdrowo-i-kolorowo.odt
 
"Dlaczego przedszkole jest potrzebne Twojemu dziecku"
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/dlaczego-przedszkole-jest-potrzebne-twojemu-dziecku.odt
 
 INNE W DOMU INNE W PRZEDSZKOLU?
 
RYSUNKI DZIECKA- JAK JE INTERPRETOWAĆ?
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Rodzice mają prawo do:
Wyrażenia i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, znajomości zadań wynikających z realizacji programu rozwoju przedszkola i innych aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w przedszkolu,
Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, wyrażenia opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),
Otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami,
Wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.
Zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,
Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych.
 
Rodzice mają obowiązek:
Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,
Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola,
Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta,
Odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola,
Informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola,
Zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu,
Znać i przestrzegać postanowienia statutu przedszkola,
Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków,
Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka,
Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne,
Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, objawy, emocje itd.),
Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
Bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie informacje o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
Informować telefonicznie lub osobiście nauczyciela przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
Dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu.