Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów

Plan Pracy Przedszkola na rok 2013/2014

ponad 10 lat temu

 

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

I.

Myślę, wiem, potrafię”-

rozwijanie

czynności

intelektualnych

w procesie

poznawania

siebie

i otoczenia

 

 

 

 

1.

Zabawy rozwijające

wyobraźnię twórczą ,

giętkość

i oryginalność myślenia,

 

Rozwijanie mowy

powiązanej np.

co by było gdyby…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Rozwijanie umiejętności szeregowania

i klasyfikowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

„Moja rodzina – moje miasto

 

1. Tworzenie nowych zakończeń do znanych opowiadań, bajek.

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Tworzenie historyjek obrazkowych na podstawie zaobserwowanego zdarzenia ,

własna wersja historyjki o wspólnym początku.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

3. Układanie historyjki obrazkowej składającej się z kilku obrazków,

stosowanie określeń: najpierw, potem.

 

………………………………………………………………………………………………………………..….

 

4. Odróżnianie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

5.Wymyślanie rozwiązania dla określonych problemów.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

6. Tworzenie oryginalnych prac artystycznych, projektowanie oraz

przekształcanie istniejących rysunków w nowe.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

7. Rozpoznawanie symboli oznaczających ostrzeżenie, informacje, zakaz, nakaz.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. Zabawy w kodowanie- tworzenie symboli do określonych przez siebie treści.

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

9. Wykorzystanie technik aktywizujących myślenie – TOC w pracy z dziećmi w gr. I ( elementy). IV, V,

 

 

 

 

1.      Budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania, przewidywanie jego całościowego obrazu.

……………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej np. barwy, wielkości, kształtu.

……………………………………………………………………………………………………………………

 

3..Organizacja kącików matematycznych w salach.

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

4. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech .

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Udział w konkursie między przedszkolnym „Umiem liczyć”

……………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Budowanie szeregów złożonych z wielu elementów.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

7.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny

·         Wyjaśnienie pojęć: dom, rodzina, członek rodziny, rodzice, rodzeństwo, dom rodzinny.

·         Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny,

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym

·         Samodzielne sprzątanie swoich zabawek,

·         Pomaganie w lekkich pracach gospodarczych,

·         Okazywanie szacunku osobom starszym,

·         Samodzielne przygotowanie drobnych prezentów lub obmyślanie niespodzianek

      dla domowników z okazji ich święta,

·         Nie przeszkadzanie rodzeństwu podczas odrabiania lekcji, odpoczywającym,

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Inspirowanie zabaw tematycznych dotyczących rodziny i domu.

·         Odtwarzanie w zabawie scenek rodzinnych,

·         Wykonanie prac nt. „Moja rodzina”

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym.

·         Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym- uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

·         Organizacja warsztatu dla rodziców i dzieci „Zróbmy to sami”

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Rozwijanie zainteresowania praca zawodowa rodziców.

·         Inicjowanie rozmów na temat pracy zawodowej rodziców,

·         Określanie czynności wykonywanych przez rodziców w toku pracy zawodowej,

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Budzenie zainteresowań przemianami w życiu rodziny.

·         Narodziny nowego członka rodziny(inne rodzinne wydarzenia)

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Przypomnienie zasad bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

·         Zapoznanie Rodziców z procedurami i zasadami bezpiecznego pobytu dziecka w p- lu oraz procedurą  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 

 

·         Organizacja spotkań: Straż Pożarna, Straż Miejska  (we współpracy z rodzicami).

Ø  Policja,

Ø  Straż Pożarna

Ø  Straż Miejska

Ø  Lekarz

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. Poznanie własnego miasta, charakterystycznych instytucji lokalnych np.  Poczta, ( gr. IV, V), Biblioteka,

wyjście do p. Prezydenta Ciechanowa ( gr. IV)

·         Co miesięczne spotkania w gr. I w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

………………………………………………………………………………………………………………………

 

9. Słuchanie legend i opowieści związanych z historią miasta np. Łydynia, Ciechan

………………………………………………………………………………………………………………………..

10 Odwiedzanie miejsc związanych z historia i tradycjami miasta; miejsc Pamięci Narodowej , muzeum, zabytki

( pomnik Ciechana, pomnik Marii Konopnickiej, kościoły, dzwonnica, zamek).

………………………………………………………………………………………………………………………..

11.Poznanie zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej – uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych dotyczących miasta w Muzeum Szlachty Mazowieckiej (wg .oferty muzeum).

………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Wzbogacenie wystroju kącika regionalnego przy udziale rodziców.

…………………………………………………………………………………………………………………………

13. Zapoznanie z wystawą „Ciechanów- moje miasto”.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

14. Organizowanie spotkań ze znanymi osobami z  naszego regionu- znanymi Ciechanowianami

 ( np. p. Krejpowicz,  zespół ludowy „Mały Ciechanów).

…………………………………………………………………………………………………………………………

15. Organizowanie wycieczek autokarowych do miejscowości związanych z tradycją , kulturą i przyrodą naszego regionu ( Sierpc, Gołotczyzna, Opinogóra ).

………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Nauka tańców i piosenek ludowych przy współpracy z rytmikiem i nauczycielem tańca.

·         Zakupienie regionalnych strojów ludowych,

 

 

 

17. Przybliżenie dzieciom twórczości Marii Konopnickiej, pisarki związanej z naszym regionem.

·         Zorganizowanie konkursu plastycznego dla rodziców i dzieci w oparciu o twórczość M. Konopnickiej

      ( ogłoszenie i regulamin)

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

18. Udział dzieci w między przedszkolnym konkursie „Ciechanów- moje miasto”

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

19. Organizacja „Dni Teatru”z wykorzystaniem literatury  i twórczości M. Konopnickiej

…………………………………………………………………………………………………………………………

20 . Poznanie symboli narodowych i herbu Ciechanowa.

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

……………..

 

 

j. w.

………………

 

 

j. w.

 

………………

 

 

j. w.

………………

 

j. w.

………………

 

j. w.

 

………………

 

j. w.

………………

 

j. w.

……………..

W. Tobolska

J. Chełmińska

I. Jaroszewska

 

 

nauczyciele

 

……………..

 

j. w.

………………

 

j. w.

………………

 

j. w.

………………

wg. harmonogr.

MP Nr 6 / gr.V

………………

 

nauczyciele

………………

 

nauczyciele

 

 

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

………………

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

……………..

 

 

nauczyciele

……………….

 

j. w.

 

M. Sosnowska

……………….

 

 

j. w.

………………

 

j. w.

……………….

 

Nauczyciele

podczas zebrań z rodzicami.

 

 

 

M. Sosnowska

J. Chełmińska

Wg własnego harmonogramu

B. 4iguł

 

……………

Nauczyciele grup II , III,

IV, V

Nauczyciele gr I

……………….

Nauczyciele

 

……………….

 

Nauczyciele

……………….

Nauczyciele grup IV, V

……………..

nauczyciele

……………..

Nauczyciele gr I, II, III, IV, V

………………

Dyrektor

M. Sosnowska

……………….

Nauczyciele, dyrektor

……………..

Nauczyciele grup,  n- l rytmiki, tańca, dyrektor

Nauczyciele grup

 

Naucz gr. II , V

.………………

Nauczyciele grupy V

 

……………….

Nauczyciele

………………

Nauczyciele

……………….

 

Cały rok szkolny

…………….

 

j. w.

 

…………..

 

j. w.

 

 

……………

 

j. w.

 

…………..

 

j. w.

……………

 

j. w.

 

…………..

 

j. w.

…………..

 

j. w.

…………….

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

…………..

 

j. w.

……………

.

j. w.

…………

 

j. w.

………….

 

j. w.

………….

 

Cały rok

…………..

 

j. w.

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Szkolny

…………..

 

 

 

 

Cały rok

Szkolny

 

……………

 

Cały rok szkolny

……………

j. w.