Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów

Misja i wizja przedszkola

ponad 10 lat temu
  „Dzieci dzisiaj- będą dorosłymi jutro.
                                            One będą określać naszą przyszłość.
                                            Cechy, jakie im zaszczepimy dzisiaj
                                            I warunki życia, jakie im stwarzamy
                                           będą decydować o tym,
                                            jaki będzie świat w następnym stuleciu”

 
 
 
 
 
 
 
 
Spis treści:                                                                                             str.
 
 
Wprowadzenie ……………………………………………………… …2 -3
 
Rozdział  I   Misja, wizja przedszkola …………………………………..3-5
 
Rozdział II   Charakterystyka środowiska lokalnego i placówki ………. 5-7
 
Rozdział III  Szczegółowe założenia  koncepcji pracy przedszkola
                    w zakresie wychowania, opieki i kształcenia………………. 7-8
 
Rozdział IV   Szczegółowe założenia w zakresie organizacji
                   i zarządzania…………………………………………… …… 9
 
Rozdział V    Koncepcja pracy przedszkola w zakresie współpracy
                      z rodzicami ………………………………………………...10
.
Rozdział VI   Pożądane zmiany w zakresie bazy i wyposażenia
                      placówki……………………………………………………11
 
Rozdział VII Wizja absolwenta……………………………………… ..12-14
 
Rozdział VIII Zakończenie……………………………………………..  14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Wprowadzenie
 
 
                                           „Dzieci dzisiaj- będą dorosłymi jutro.
                                            One będą określać naszą przyszłość.
                                            Cechy, jakie im zaszczepimy dzisiaj
                                            I warunki życia, jakie im stwarzamy
                                           będą decydować o tym,
                                            jaki będzie świat w następnym stuleciu”
 
 
 
                „Dziecko powinno mieć prawo być tym, kim jest, bycia dzieckiem z prawem do dnia dzisiejszego- nie można go traktować jedynie z punktu widzenia przyszłości, w którą wejdzie „ twierdził przyjaciel dzieci – Janusz Korczak. Ma ono prawo do swego dziecięcego świata, z którego musi stopniowo wyrastać, podejmując coraz trudniejsze zadania.
               Każdy człowiek jako istota społeczna potrzebuje do rozwoju innych ludzi. Aby proces uspołecznienia przebiegał we właściwy sposób potrzebna jest do tego rozwoju grupa rówieśnicza, w której są wspólnie ustalone normy, zwyczaje i zasady. Bardzo ważną rolę w uświadamianiu praw, przywilejów i obowiązków odgrywa przedszkole oraz osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem czyli rodzice i nauczyciele.
                 Ważne jest, aby w procesie oddziaływań wychowawczych zarówno nauczyciele jak i rodzice uświadomili dzieciom, że akceptują je takimi , jakimi są, że rozumieją ich uczucia, aby w ten sposób zaspokoić u dzieci podstawowe potrzeby:  akceptacji, miłości i przynależności do grupy rówieśniczej  i rodziny. Zaspokajanie tych potrzeb jest niezbędnym warunkiem prawidłowego i harmonijnego rozwoju dzieci. Często to, co słyszymy o nas w dzieciństwie wraca do nas w różnych momentach życia i jeśli są to pozytywne doświadczenia i odczucia dodają nam skrzydeł w trudnych momentach dorosłego życia.
               
Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym .Warto podkreślić tutaj ogromną i nieocenioną role ścisłej współpracy z rodzicami jako partnerami w procesie edukacji i wychowania dziecka. Wpływ rodziny i przedszkola  na wielostronny rozwój dziecka będzie tym korzystniejszy,  im bliższe kontakty nawiążą ze sobą rodzice i nauczyciele.  Dążenia obu stron powinny zmierzać do kształtowania relacji  opartych na humanistycznych wartościach , przybierających postać autentycznej, partnerskiej i podmiotowej współpracy.  Wymierne korzyści z takich kontaktów odniesie przedszkole,  rodzina a przede wszystkim dziecko. Jestem przekonana, że dobre przedszkole to takie , w którym równoprawnie traktowane są trzy podmioty: dziecko, rodzice i nauczyciele w powiązaniu z najbliższym środowiskiem lokalnym i jego tradycjami .
 
Rozdział I
Misja i wizja przedszkola
 
 
MISJA  PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole zapewnia uczenie się, wychowanie i opiekę w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci  zgodnie z ich wrodzonym potencjałem  i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi . Przedszkole umożliwia osiągnięcie dojrzałości szkolnej, pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców .
 
Przedszkole:
 
·        kształtuje osobowość dzieci w sposób otwarty, twórczy i aktywny
·        współdziała z rodziną w procesie nauczania, wychowania i opieki
·        stymuluje wszechstronny rozwój dziecka
·        tworzy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia
·        oferuje gamę różnorodnych zajęć w sferze muzycznej, ruchowej, plastycznej, umysłowej
·        stara się poznać potrzeby dzieci i diagnozuje  jego możliwości i zainteresowania
·        odkrywa twórcze predyspozycje dzieci i daje możliwość rozwijania ich
·        propaguje zdrowy styl życia poprzez realizację szeregu działań promujących edukację ekologiczną i zdrowotną
 
  • posiada bazę lokalową i dydaktyczną sprzyjającą dziecku i dostosowaną do potrzeb jego rodziców
 
  • umożliwia  doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wynikające z indywidualnych potrzeb i priorytetów placówki.
 
 
WIZJA PRZEDSZKOLA
 
 
Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:
·        Statut Przedszkola
·        Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
·        Programy Wychowania Przedszkolnego: „Entliczek-Pentliczek. Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego”
 B. Bilewicz- Kuźnia i T. Parczewska.
·         „Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i
E. Zielińskiej.
·        Programy i metody wspomagające rozwój dziecka( program adaptacyjny , programy prozdrowotne, rozwijające zainteresowania czytelnicze).
·        Programy autorskie: „Program pracy z dzieckiem oczekującym pomocy” , „Program pracy z dzieckiem zdolnym”, ”Program gimnastyki korekcyjnej”, program logopedyczny ”Codzienna gimnastyka buzi i języka dla smyka”.
 
 
Obserwując indywidualny rozwój każdego dziecka przedszkole współdziała z rodzicami i specjalistami w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia postępów i dojrzałości szkolnej.
Przedszkole posiada:
·        zorganizowany  i udokumentowany system pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z nauczycielem specjalistą
·        zorganizowany i udokumentowany system obserwacji dzieci 3,4-letnich oraz diagnozy dzieci 5,6-letnich, którego uwieńczeniem prac jest przekazywana rodzicom „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”
·         zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
·         zespół do spraw wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli
·         zespół do spraw promocji przedszkola i kontaktów z mediami, którego systematyczną pracę można obserwować na stronie internetowej placówki
·         własny kalendarz imprez podkreślający odrębność i specyfikę placówki.
 
 
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom atrakcyjny,  twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych .
 
Realizacja wizji przedszkola pozwala na :
 
1.     Kontynuowanie programów w zakresie :
·        języków obcych
·        gimnastyki korekcyjnej
·        zajęć logopedycznych
·        promocji zdrowia
·        profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego
 (program „Przyjaciele Zippiego” )oraz budowania systemu wartości i poczucia własnej godności (program „Wartości życia”)
·        pomocy dzieciom oczekującym wsparcia oraz dzieciom zdolnym
·        realizacji rocznych priorytetów działań placówki
 
·        stworzenie i realizację planów doskonalenia zawodowego
·        zdobycie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego
 
·        powstanie specjalistycznych pracowni:
·        komputerowej
·        plastycznej
 
 
Rozdział II
Charakterystyka środowiska lokalnego
 
 
          Miejskie Przedszkole nr 1 jest zlokalizowane na terenie miasta Ciechanowa w dzielnicy Śródmieście. W pobliżu znajduje się osiedle mieszkaniowe , Sąd Rejonowy i budynek telekomunikacji oraz  sklepy zlokalizowane w centrum miasta. Korzystne położenie placówki sprzyja atrakcyjności placówki i popularności wśród rodziców zapisujących dzieci do przedszkola.
Budynek przedszkola został oddany do użytku w roku 1970 . Jest to typowy obiekt przeznaczony dla placówek wychowania przedszkolnego i spełniający wymagania właściwe dla lat siedemdziesiątych.
Na parterze znajdują się dwie sale zabaw z łazienkami dla dzieci, pomieszczenia administracyjne i szatnia dzieci . Na piętrze są dwie sale zajęć z łazienkami oraz jedna zaadoptowana z sali zabaw ruchowych,  pokój nauczycielski  i kuchnia przedszkolna .
W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze i magazyny.
Przedszkole posiada duży teren zabaw, podzielony na poszczególne grupy wiekowe ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości ruchowych dzieci. Teren jest zadrzewiony, umożliwia zabawę dzieciom w pogodne i słoneczne dni.
 
Z historii przedszkola .
 
Przedszkole istnieje od 1945 roku , jest najstarszą placówką tego typu na terenie miasta.
Pierwszą siedzibą przedszkola był drewniany barak przy ulicy Augustiańskiej. Od 1970 roku placówka zajmuje budynek przy ulicy Nadfosnej 12.
 
Organem prowadzącym jest Gmina Miejska  Ciechanów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.
 
 
Pracownicy przedszkola
 
W placówce zatrudnionych jest 21 osoby,  w tym: 11 nauczycielek , 2 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi.
Kadra pedagogiczna posiada następujące kwalifikacje zawodowe :
·        9 nauczycielek wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ,
·        1 nauczycielka wyższe magisterskie o specjalności pedagogika kulturalno – oświatowa ,
·        1 nauczycielka wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość oraz studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
·        6 nauczycielek posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 5 nauczyciela mianowanego .
Nauczycielki systematycznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcenia i doskonalenia zawodowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowankowie przedszkola
 
Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w pięciu grupach wiekowych. Każda grupa ma swoja nazwę, kolor i piosenkę grupową oraz opracowany wspólnie z dziećmi oraz znany im i przestrzegany „Kodeks grupowy” dostosowany w swojej formie do wieku i percepcji dzieci.
Grupy pracują w oparciu o wcześniej już wymienione programy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
 Realizowane są również okazjonalne programy wynikające z potrzeb dzieci, placówki oraz oczekiwań rodziców i instytucji lokalnych współpracujących z przedszkolem.
 
 
 
Rozdział III
 
Szczegółowe założenia koncepcji kierowania przedszkolem w zakresie wychowania, opieki i kształcenia
 
 
Obszar
Cel
Zadania do realizacji
 
 
 
W
Y
C
H
O
W
A
N
I
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
O
P
I
E
K
A
 
Wypracowanie sposobów współpracy i komunikowania się wychowawców z rodzicami
Poznanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie komunikowania się z nauczycielami.
Wspólne wypracowanie efektywnych sposobów komunikacji.
Kontynuacja pracy nad  programami  dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej.
Realizacja programu profilaktyki próchnicy zębów.
Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”
Kształtowanie postaw prozdrowotnych(dbałość o zachowanie poprawnej postawy, rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi, kultura i higiena spożywania posiłków)
 
Monitorowanie w placówce realizacji procedur sprawowania opieki nad dzieckiem w przedszkolu, zapewniającej bezpieczeństwo.
 
 
 
 
Ciągła analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem w przedszkolu zapewniającej bezpieczeństwo.
Podnoszenie poziomu znajomości procedur obowiązujących w placówce wśród pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Ukierunkowanie pracy wychowawczej na tworzenie u dzieci systemu wartości oraz przeciwdziałanie agresji.
Monitorowanie wdrażania kodeksów grupowych.
Podmiotowe traktowanie dziecka i respektowanie jego praw( rozwijanie indywidualności i empatii, organizowanie sytuacji , w których dziecko będzie czuło się ważne i potrzebne)
 
 
 
Monitorowanie realizacji harmonogramu wewnątrzprzedszkolnego badania osiągnięć dzieci.
Przeprowadzenie pogłębionego szkolenia rady na temat diagnozowania rozwoju dziecka oraz sposobów wykorzystywania wyników tej diagnozy.
Wypracowanie narzędzi sprzyjających rzetelnej diagnozie.
Opracowanie planów działań wyrównawczych w oparciu o program pracy z dziećmi oczekującymi  pomocy i wsparcia.
 
Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Warsztaty utrwalające znajomość podstawy programowej
Monitorowani realizacji podstawy poprzez hospitacje i obserwacje pracy nauczycieli
Badanie losów absolwentów placówki
Przeprowadzenie badania losów absolwentów
Wykorzystanie wyników badań do weryfikacji metod pracy z dziećmi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział IV
 
 
Szczegółowe założenia koncepcji kierowania w zakresie organizacji i zarządzania
 
 
Obszar
Cel
Zadania
 
Organizacja pracy placówki
 
Aktualizacja prawa wewnętrznego przedszkola(statuty i regulaminy) i przestrzeganie jego założeń
Weryfikacja istniejącej dokumentacji i jej zgodności z obowiązującymi przepisami
Przypomnienie pracownikom obowiązujących regulaminów i uaktualnienie zakresów czynności.
Systematyczne monitorowanie przestrzegania obowiązującego prawa przez wszystkich pracowników
 
 
Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w zakresie podnoszenia jakości pracy
 
Analiza potrzeb placówki i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.
Weryfikacja programów rozwoju zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb i priorytetów placówki.
Systematyczne gromadzenie informacji o oczekiwaniach nauczycieli w zakresie kształcenia i w miarę możliwości realizowanie zamierzeń.
 
Weryfikacja działalności zespołów nauczycielskich.
Określenie dobrych stron i praktyk w funkcjonowaniu zespołów( podział ról, rzetelność wykonywania powierzonego zadania)
Wypracowanie wykazu zmian koniecznych
Bezpieczeństwo dziecka w placówce
Modyfikacja obowiązujących zasad bezpiecznego pobytu dziecka w placówce.
Zweryfikowanie obowiązujących zasad bezpiecznego pobytu dziecka w placówce – przypomnienie obowiązujących procedur.
 
Rozdział V
 
Koncepcja pracy przedszkola w zakresie współpracy z rodzicami
 
Obszar
Cel
Zadania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka
 
 
 
 
Stwarzanie okazji do nawiązywania kontaktów miedzy uczestnikami procesu wychowania
Zbadanie oczekiwań rodziców wobec placówki
Określenie przez nauczycieli dziedzin współpracy
Zajęcia integracyjne rodzice- dzieci-nauczyciele
 
Określenie listy zajęć dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami i wnioskami rodziców
 
 
 
 
 
Pomoc rodzicom w procesie wychowania dziecka
 
 
 
 
 
 
 
Dostarczanie rodzicom wiedzy  z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka (pogadanki , literatura pedagogiczna, gazetki informacyjne, uroczystości integracyjne, zajęcia otwarte )-bieżące wiadomości na stronie internetowej przedszkola.
Umożliwienie rodzicom ukierunkowanej obserwacji zajęć dodatkowych
Prowadzenie stałej współpracy z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Informowanie rodziców o wynikach poczynionych obserwacji pedagogicznych ,o osiągnięciach i  postępach  dzieci.
 
Stymulowanie aktywności rodziców
 
 
 
 
Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola
 
 
 
Integracja rady rodziców z radą pedagogiczną
 
 
 
 
 
Wypracowanie sprawnego przepływu informacji w relacjach rodzic- nauczyciele-dyrektor
Pozyskanie informacji dotyczącej pomocy rodziców w szeroko pojętym funkcjonowaniu placówki- ankieta dla rodziców: „ Moja pomoc dla przedszkola”
Korzystanie z pomocy rodziców do promowania placówki w środowisku lokalnym
Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i wyjść dzieci.
 
 
 
Rozdział VI
 
Unowocześnienie i bogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych celów.
 
1. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt:
·         modernizacja i bogacenie bazy komputerowej
·         zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych
·        systematyczne dostosowywanie wyposażenia kuchni przedszkolnej do
wymogów HACCP
2. Systematyczne podnoszenie standardu budynku przedszkola i jego
wyposażenia:
·         bieżące remonty i modernizacje wnętrza
·         wymiana ogrodzenia wokół placówki
·        systematyczne uzupełnianie pomocy dydaktycznych i biblioteki
przedszkolnej
·        doposażenie ogrodu przedszkolnego w drewniane, estetyczne i
 
bezpieczne zestawy zabawowe
 
·         zabezpieczenie mienia przedszkolnego przed dewastacją poprzez
 
monitoring
 
·        w miarę możliwości odzyskanie sali do zabaw ruchowych dla dzieci.
 
 
 
 
 
Rozdział VII