Strona głowna  /  Dla Rodziców...
Dla Rodziców...
 INNE W DOMU INNE W PRZEDSZKOLU?
PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ
 
 
USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
 
 
 
 
Obowiązek szkolny dla 7-latków – to kluczowa zmiana podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Najważniejsze zmiany dotyczą:
1.obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
2.prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
3.obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
4.prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
5.wzmocnienia roli kuratora oświaty.
Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków
Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II
Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.
– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie

 
 

Twoje dziecko szczęśliwe w przedszkolu" - niezbędnik świadomego rodzica
Wasze dziecko właśnie rozpoczyna edukację przedszkolną, a Wy obawiacie się, czy sobie poradzi? Jak zaadoptuje się w grupie rówieśników? Czy możecie mu w tym jakoś pomóc? W serii "Mała Psychologia" Wydawnictwa Beauty In ukazała się właśnie propozycja dla wszystkich rodziców, którzy przymierzają się do zapisania swojego dziecka do przedszkola lub właśnie przechodzą proces adaptacji malucha w grupie. Książkę polecamy także rodzicom, którzy dopiero za rok czy dwa planują posłanie dziecka do przedszkola.
  
Na pewno wielu rodziców wysyłając swoje dziecko do przedszkola zastanawia się: czy sobie poradzi, czy będzie współpracowało z nauczycielem i innymi dziećmi, czy będzie lubiane przez rówieśników i wreszcie, czy będzie wystarczająco samodzielne, by poradzić sobie w przedszkolu bez opieki rodziców?
 
Rodzice nieraz tak mocno, jak samo dziecko przeżywają jego pierwsze dni w przedszkolu, ponieważ nie wiedzą, jak maluch zareaguje na rozłąkę i czy takie rozstanie nie wpłynie negatywnie na jego rozwój.
 
Jest wiele książek oraz artykułów w Internecie, które uczą, jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola, ale niewiele z nich mówi, że przecież całe życie dziecka jest jego przygotowywaniem do funkcjonowania w społeczeństwie, w grupie, wśród rówieśników. Jeśli dziecko nie będzie odpowiednio wychowywane od pierwszych lat życia, bez względu na to, jak łagodnie rodzice będą wprowadzać je do grupy dzieci, może okazać się, że jego adaptacja jest trudna.
 
Książka „Twoje dziecko szczęśliwe w przedszkolu” Jovanki Jovicić pokazuje, jakie czynniki warunkują dobre przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie, co wpływa na jego pewność siebie i samodzielność, a co może wywołać zamknięcie w sobie, złość i niepewność. Autorka krok po kroku prowadzi nas przez główne zagadnienia związane z wychowaniem dziecka. Czytelnik dowiaduje się, jak budować poczucie bezpieczeństwa malucha, w jaki sposób z nim rozmawiać, aby komunikacja była jak najbardziej wartościowa, jak kształtować emocje dziecka, a także, jak duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie  wśród rówieśników mają zmysły czy umiejętności motoryczne.
 
Książka jest bardzo ładnie wydana i skonstruowana jak podręcznik. Gruby papier pozwala na czytanie z zakreślaczem w ręku, którym możemy zaznaczać fragmenty, do których warto wracać. Wydawnictwo uzupełnione jest rysunkami dzieci, a także scenkami i przykładami rozmów z dzieckiem, które pozwalają nam lepiej zrozumieć nakreślone wcześniej zagadnienie.
 
 
 
 
 
 
 
Rodzice mają prawo do:
Wyrażenia i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, znajomości zadań wynikających z realizacji programu rozwoju przedszkola i innych aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w przedszkolu,
Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, wyrażenia opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),
Otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami,
Wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.
Zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,
Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych.
 
Rodzice mają obowiązek:
Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,
Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola,
Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta,
Odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola,
Informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola,
Zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu,
Znać i przestrzegać postanowienia statutu przedszkola,
Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków,
Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka,
Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne,
Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, objawy, emocje itd.),
Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
Bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie informacje o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
Informować telefonicznie lub osobiście nauczyciela przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
Dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu.

Ostatnia aktualizacja: 2016-01-11